• PE27
  • Jar
  • ~ 1900
  • /
  • Pfarrkirchen, Bavaria, Germany
  • /
  • Ceramic, Tin (cap)