• PE56
  • Jar
  • ~ 1860
  • /
  • Bavaria, Germany
  • /
  • Tin