• PE46
  • Jar
  • 1860-80
  • /
  • Bavaria, Germany
  • /
  • Tin